1. Algemeen en begripsbepaling                             

De gebruiker van deze algemene voorwaarden is: O-K-Import gevestigd te Zwolle. Onder “koper” of “opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden begrepen de wederpartij van O-K, dat wil zeggen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden, Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveranties, opdrachten en/of het verrichten van diensten tussen O-K-Import en koper. Eventueel door de koper gehanteerde leverings-, verkoop-, dan wel andere (algemene) voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk worden geaccepteerd door O-K-Import. Een wederpartij die eenmaal op de huidige voorwaarden van O-K-Import heeft gecontracteerd wordt geacht bij eventueel daarna door hem opgegeven orders met de toepasselijkheid van deze voorwaarden te hebben ingestemd, ongeacht of zodanige order schriftelijk is bevestigd.

2. Aanbiedingen

Alle door O-K-Import verstrekte offertes, prijzen en condities, in welke vorm dan ook gelden steeds als geheel vrijblijvend. Wij hebben het recht om een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.  Aanbiedingen of afspraken van vertegenwoordigers of andere personeelsleden binden   O-K-Import eerst na schriftelijke bevestiging door een daartoe bevoegde persoon. Toezendingen van aanbiedingen en/of prijslijsten verplichten ons niet tot levering. Afbeeldingen, tekeningen, kleuren, maten en gewichtsopgaven en alle andere gegevens in drukwerken of andere uitingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Iedere aansprakelijkheid als gevolg van fouten of afwijkingen is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten (zoals daar zijn: afbeeldingen, tekeningen, teksten enz.) blijven ons eigendom en mogen voor welk ander doel dan ook, niet aan derden (ter inzage) worden verstrekt. Zij dienen voorts op eerste vordering onmiddellijk aan ons te worden.

3. Opdrachten

Alle aan ons verstrekte opdrachten zijn slechts dan bindend voor O-K-Import, wanneer deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. Het staat ons vrij opdrachten in gedeelten uit te voeren en deelleveringen afzonderlijk te factureren. Bij bestelling van zaken, welke speciaal aangemaakt, bestempeld of op andere wijze van kenteken, naam, decor of anderszins zijn (of moeten worden) voorzien, is de koper verplicht een afwijking van maximaal 10% (meer of minder) van de bestelde hoeveelheid(naarmate prijs) te accepteren, zonder dat zulks de koper het recht geeft de overeenkomst te ontbinden. Wijzigingen(ook tussentijds) van een opdracht of overeenkomst worden slechts na schriftelijke bevestiging onzerzijds geacht door ons te zijn aanvaard.

4. Prijzen

Voor de door ons opgegeven prijzen geldt dat deze altijd exclusief BTW zijn. Met het verschijnen van de nieuwste O-K-Import prijslijst komen alle voorgaande prijzen onmiddellijk te vervallen. Prijzen kunnen door ons tussentijds gewijzigd worden. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten. Eventuele kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht bij daarop volgende transacties. Indien een prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs bedraagt heeft de koper het recht om binnen 5 werkdagen na opgave van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden of te annuleren. Een dergelijke ontbinding of annulering geeft koper geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is O-K te allen tijde gerechtigd dit prijsverschil door te berekenen, of de prijs blijvend te veranderen. Getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Onder kostprijsfactoren wordt in ieder geval verstaan (maar is niet beperkt tot) verhogingen als gevolg van wijzigingen in accijnzen, verwijderingsbijdragen, verpakkingsconvenanten, valuta-effecten en grondstofprijzen. Verhogingen op deze grond kunnen door O-K direct en zonder publicatie of mededeling worden doorbelast en zij leveren voor de koper geen grond op voor reclamatie, ontbinding en/of schadevergoeding.

 5. Wederverkoop

O-K-Import geeft op geen enkele wijze toestemming aan het verkopen van producten die bij O-K-Import zijn gekocht aan of via marktplaatsen en webshops anders dan de daarvoor bestemde eigen verkooppunten van de klant. 

6. Annuleren

Bij annulering van een aan ons verstrekte opdracht is de opdrachtgever, zonder dat daarvoor een aanmaning of andere voorafgaande verklaring nodig is, in ieder geval gehouden een bedrag ter hoogte van 10% van de overeengekomen prijs aan ons te voldoen, zonder dat wij gehouden zijn de daadwerkelijk gemaakte kosten door de annulering aan te tonen. Dit laat echter onverlet O-K-Import recht om, naast deze gefixeerde vergoeding, in afwijking van artikel 6:92 lid 2 BW, een volledige schadevergoeding te vorderen indien de feitelijke schade hoger is dan het bedrag van de (gefixeerde) vergoeding. Artikelen die door opdrachtgever worden besteld en die bij O-K onder de noemer ‘bestelartikel’ vallen, dienen te allen tijde te worden afgenomen door de opdrachtgever. Bovendien zullen deze ‘bestelartikelen’ nooit retour worden genomen door O-K -Import. Het in rekening gebrachte bedrag blijft verschuldigd. Daarnaast kunnen deze bestelartikelen uitsluitend in fabrieksverpakkingen worden afgenomen door de opdrachtgever. (Onder ‘bestelartikel’ wordt het volgende verstaan: artikel dat niet standaard deel uitmaakt van het assortiment van O-K en dat door O-K van derden wordt betrokken). 

7. Levering en verzending

Levering geschiedt vanaf het O-K-Import magazijn in Zwolle. Zendingen boven de € 250,00 netto goederenwaarde worden in Nederland franco geleverd. Zendingen boven de € 300,00 netto worden in België franco geleverd. Producten die niet op voorraad zijn tellen niet mee voor de franco verzending. Door O-K-Import opgegeven levertijden gelden nooit als fatale termijn en zij worden bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. O-K-Import heeft het recht de wijze van verzending naar ons inzicht te regelen, voor zover de opdrachtgever geen nadere aanwijzing daaromtrent geeft. Voor zendingen buiten Nederland gelden afwijkende franco bedragen, transportkosten en levertijden; deze zijn op aanvraag beschikbaar. De koper dient de verpakking van de hem aangeboden goederen bij ontvangst te controleren en hij dient bij waargenomen, dan wel redelijkerwijze waar te nemen, schade, zijn bevindingen op de vrachtbrief te vermelden. Koper verplicht zich de expediteur direct, dan wel tijdig, schriftelijk aansprakelijk te stellen voor schade.

8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de goederen gaat pas na voldoening van alle ter zake van de koop verschuldigde verplichtingen (zulks met inbegrip van eventuele rente en kosten) op de koper over. Tot dat moment is de Koper niet gerechtigd de goederen te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan, dan wel anderszins te bezwaren. Alle door O-K-Import gekochte goederen dienen te worden gebruikt en verwerkt overeenkomstig haar aanwijzingen en/of de in of op de verpakking aangegeven gebruiksaanwijzing. 

9. Reclamatie en retourzendingen

Koper dient bij levering en in ontvangstneming van de door O-K-Import geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt. Reclames ter zake van gebreken dienen uiterlijk binnen 48 uur, schriftelijk, na ontvangstdatum van de goederen schriftelijk door O-K-Import te zijn ontvangen. De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 48 uur na ontvangst daarvan op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting akkoord te hebben bevonden. Door O-K-Import geleverde zaken worden slechts teruggenomen, indien de reclame binnen genoemde termijn van 48 uur aan O-K-Import schriftelijk is gemeld en de zaken na voorafgaand overleg met O-K-Import binnen acht dagen na de schriftelijke melding in goede staat onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking franco in het O-K-Import magazijn te Zwolle worden afgeleverd. Retourzendingen worden slechts door O-K-Import aanvaard na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van zijde van O-K-import. O-K behoudt zich het recht voor om gemaakte kosten (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: vracht, douanehandelingen, eventuele verzekeringen etc.) in rekening te brengen, dan wel te verrekenen. Retourzendingen waarover niet vooraf met O-K-Import schriftelijke overeenstemming is bereikt, worden niet aanvaard. Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties e.d., welke uit technisch oogpunt redelijkerwijze niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handelsusances algemeen geaccepteerd zijn, leveren geen grond op voor reclame. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd. Reclames terzake van facturen dienen binnen 8 dagen na verzending daarvan schriftelijk bij O-K-Import te worden gemeld, bij gebreke waarvan de (hoogte van) factuur geacht wordt akkoord te zijn bevonden.  

10. Aansprakelijkheidsbeperking

Alleen de door O-K-Import geleverde zaken, welke tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, komen, naar O-K-Imports keuze, voor herstel, vervanging of restitutie in aanmerking, doch slechts indien en voor zover fouten en/of gebreken onder normale omstandigheden, met normale deskundigheid en bij normale oplettendheid en vakkennis voorkomen hadden kunnen worden. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitdrukkelijk uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid van O-K voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart koper O-K tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

11. Garantie

Wij garanderen de koper de deugdelijkheid van de door O-K-Import geleverde producten voor de door O-K-Import aangegeven of uit de overeenkomst blijkende toepassing, in dier voege dat wij bij gebleken ondeugdelijkheid te onzer keuze zorgen voor kosteloze vervanging dan wel restitutie van de koopprijs, dit laatste indien de gekochte zaken niet verwerkt zijn.

Deze garantie geldt niet indien:

1) De koper jegens O-K-Import in gebreke is.

2) De zaken aan abnormale omstandigheden zoals vervuiling zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de gebruiksaanwijzing zijn behandeld.

3) De goederen langer dan in de gegeven omstandigheden nog als redelijk zijn aan te merken, zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.

4) Wij niet binnen 8 dagen na de schriftelijke melding van eventuele gebreken, als bedoeld artikel 9, in de gelegenheid zijn gesteld deze te onderzoeken.

5) Door ons geen overeenkomstige garantie van onze toeleveranciers of fabrikanten voor de desbetreffende constructie of materialen is verkregen.

12. Betalingscondities en kosten

Tenzij schriftelijk anders is overeenkomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. De opdrachtgever kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. O-K-Import verlangt bij de eerste bestelling/aankoop dat de factuur vooruit betaald wordt. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd ter hoogte van 1% per maand over het verschuldigde bedrag (vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening) en waarbij ter zake de berekening van de verschuldigde rente een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij moeten maken zijn voor rekening van de in verzuim zijnde koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het uitstaande bedrag inclusief de eventueel verschuldigde rente, een en ander met een minimum van 250,- euro (exclusief BTW). Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur. Indien voor het incasseren van een vordering het voeren van een procedure noodzakelijk is, worden de proceskosten niet beperkt tot het zogenaamde liquidatietarief; wij zijn in dergelijke gevallen gerechtigd tot de feitelijk  gemaakte volledige proces-, deurwaarders, - en advocaatkosten. Wij behouden ons het recht voor om afnemers die herhaaldelijk onze betalingstermijnen overschrijden alleen na vooruitbetaling te leveren. NB: bij klanten die vooruit dienen te betalen wacht O-K met het verpakken van de goederen tot de vooruitbetaling op de rekening van O-K-import is bijgeschreven. Bank- en/of girokosten: alle (tele) bank – en/of girokosten welke door de betaling per (tele) bank en/of giro veroorzaakt worden zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien eerst na betaling van de hoofdsom blijkt dat deze extra kosten zijn ontstaan, dan worden deze alsnog in rekening gebracht en is de opdrachtgever gehouden deze kosten te voldoen.

13. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

Bij uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van  wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.